Aktuality

7. října 2015

Prodej pozemků - bývalí ligra

Ing. Hana Klimešová, Jeseník – Bukovice, Rejvízská 90, PSČ 790 01
správce konkursní podstaty úpadce LIGRA, a.s. ,
IČ 47672242, Kosmonautů 89, Staré Město pod Sněžníkem

vyzývá zájemce k podání nabídky
na uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem evidovaných Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj . Katastrálním pracovištěm v Šumperku na LV 81,82 pro obec a k.ú. Vikantice

I. PŘEDMĚT ÚPLATNÉHO PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA (dále i „koupě)
Pozemky (příp. soubor pozemků) evidované Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm v Šumperk na LV č. 81 a LV č. 82 pro obec a k.ú. Vikantice dle specifikace, která je nedílnou přílohou této výzvy.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 9Cm 171/2003- 849 ze dne 20. 3. 2014 soud zamítl žalobu, kterou se žalobce LIVE GREEN AREA, družstvo domáhal vyloučení nemovitostí evidovaných Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm v Šumperku na LV 81 a LV 82 pro obec a k.ú. Vikantice. Shora specifikované usnesení soudu nabylo právní moci dne 30. 7. 2015.
Krajský soud v Ostravě dále usnesením č.j. 33 K 120/98-2252 ze dne 29. 9. 2015 na návrh správce konkursní podstaty rozhodl mj. o zpeněžení nemovitostí evidovaných na LV č. 81 a LV č. 82 pro obec a k.ú. Vikantice prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2961-52/2015 ze dne 21. 08. 2015 (část B a C znaleckého posudku) s tím, že pokud nedosáhne nabízená cena nemovitostí ocenění znaleckým posudkem, schválí cenu zpeněžení věřitelský výbor, dále stanovil soud podmínku, že kupní cena bude uhrazena nejpozději před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Specifikace nemovitostí dle části B a C znaleckého posudku s uvedením ocenění pozemků stanovených znaleckým posudkem (ceny bez DPH) je přílohou této výzvy, příp. lze dokumentaci vyžádat u správce konkursní podstaty na e-mailové adrese HanaKlimesova@seznam.cz.

II. INFORMACE O PŘEDMĚTU KOUPĚ , související závazky s předmětem koupě
1. Podle údajů z příslušeného listu vlastnictví na nemovitostech váznou nařízené výkony rozhodnutí a zástavní práva. Protože vítěz nabídkového řízení nabude vlastnictví z konkursní podstaty, žádná zajišťovací práva na nemovitostech po jejich zpeněžení již nebudou váznout neboť zpeněžením věci v konkursu ze zákona zanikají veškerá zástavní práva . Kupující tak získá nemovitosti bez jakýchkoliv omezení dispozičních práv.

2. Protože jde o nabytí nemovitostí z konkursu, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Poplatník je povinen nejpozději do konce třetího měsíce následující po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit.
Poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a poplatek za výmaz zástavních práv hradí kupující.
3. Celá kupní cena za nemovitost musí být s ohledem na podmínky zpeněžení nemovitosti stanovené soudem splacena jednorázově při podpisu kupní smlouvy, nejpozději však před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. OBSAH NABÍDKY , podání nabídky , vyhodnocení nabídek, uzavření kupní smlouvy
1. Obsah nabídky -nabídku lze podat na odkoupení jednotlivé nemovitosti ( pozemku), příp. souboru pozemků s vyznačením nabídkové ceny u jednotlivých pozemků. Minimální nabídková cena ve výši ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem specifikovaným dle čl. I. této výzvy je cenou bez DPH, v případě pozemků stavebních označených jako st. bude ke kupní ceně připočtena DPH dle platných daňových předpisů v době prodeje :
1.1.)
Identifikační údaje účastníka
Právnická osoba : obchodní firma, sídlo, IČ, označení osoby oprávněné za firmu jednat, kontaktní spojení (telefon, e-mail)
Fyzická osoba : ( v případě manželů nutno uvést údaje obou manželů) – jméno a příjmení, bydliště, datum narození , rodné číslo a kontaktní spojení ( telefon, e-mail), specifikaci, zda je nemovitost nabývána do společného jmění manželů.
1.2.)
Označení nemovitosti, která je předmětem nabídky (případně souboru nemovitostí se specifikací jednotlivých pozemků ), výše nabídnuté ceny za nemovitost (příp. za soubor nemovitostí s vyznačením nabídkové ceny jednotlivých pozemků a součet na soubor nemovitostí) , (souhrnná cena musí být vyjádřena číslicí i slovy), prohlášení o souhlasu s úhradou kupní ceny, poplatku za návrh na vklad a poplatku za výmaz zástavních práv při podpisu kupní smlouvy, prohlášení o souhlasu účastníka s podmínkami výzvy k podání nabídky ze 7. 10. 2015 , podpis účastníka.

2. Podání nabídky : Nabídka s náležitostmi dle čl. III., odst. 1 (s podrobnou specifikací ad 1.1 a 1.2 tohoto článku ) musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce s označením odesílatele a nápisem „Neotvírat - nabídka Vikantice „ na adresu Ing. Hana Klimešová , Rejvízská 90, Jeseník nejpozději do 6. 11. 2015 do 16.00 hod. , rozhodující je datum doručení.


3. Vyhodnocení nabídek : Hodnocení nabídek proběhne nejpozdějí do 18. 11. 2015, pro výsledné pořadí je rozhodující výše nabídnuté ceny. V případě dvou a více nabídek ve stejné výši si vyhrazuje vyhlašovatel právo rozhodnout o pořadí, příp. si vyhlašovatel vyhrazuje právo vyzvat zájemce, kteří předložili nabídky ve stejné výši k podání opakované nabídky se zvýšením nabídnuté ceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.


4. Uzavření kupní smlouvy : Vítěz získá právo na uzavření kupní smlouvy na předmět koupě za jím nabídnutou cenu při splnění následujících podmínek :

- nabídka bude splňovat náležitosti uvedené v čl. III, odst. 1.
(dle specifikace ustanovení čl. 1.1 a 1.2 ) této výzvy
- kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy vyhlašovatele k uzavření kupní smlouvy
- kupní cena , poplatek za návrh na vklad a poplatek za výmaz zástavních práv musí být uhrazena při podpisu kupní smlouvy, nejpozději však před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy od katastru nemovitostí a to ve prospěch prodávajícího na bankovní účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.


Příloha výzvy :
Specifikace pozemků evidovaných na LV č. 81 a LV č. 82 pro obec a k.ú. Vikantice
(výtah ocenění pozemků z části B a C s znaleckého posudku č. 2961-52-2015 ze dne 21. 08. 2015)
Jeseník, 7. 10. 2015
Ing. Hana Klimešová v.r.
správce konkursní podstaty
úpadce LIGRA, a.s.
e-mail: HanaKlimešova@seznam.cz, tel. 605 253 848