E-podatelna

Elektronická adresa :

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručených obecnímu úřadu.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad

Úřední hodiny podatelny

Obecní úřad

Pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v prvním pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí související s elektronickým podpisem, zejména se skutečností, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán.Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor potvrzení doručení
Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne DD,MM,RRRR v HH:MM:NN.

„Komentář dle výsledku kontroly připojeného elektronického podpisu“

„Komentář dle příloh“

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
. RTF ( textový standart – Rich text Format )
. TXT ( prostý text – CP 852 , 1250 )

Podporované formáty příloh:
. TXT ( prostý text – CP 852, 1250)
. RTF ( textový standard – Rich text Format)
. PDF ( Portable Dokument Format – Adobe Acrobat )
. GIF ( Graphics Interchange Format)
. JPG (Point Photographics Experts Group)

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronické dokumenty
Elektronické dokumenty jsou přijímány na USB nosičích dat (flash disky, externí disky...). V případě pochybnosti vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naší pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. O tomto bude odesilatel informován odpovědní datovou zprávou, aby mohl tyto technické nedostatky napravit.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád ( § 37 odst.4 )

 •  musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:současně musí být certifikát k podání připojen, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elketornické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Další důležité právní předpisy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů