Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Vikantice


 

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlené zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

 

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vikantice 131, 788 25 Vikantice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vikantice 131, 788 25 Vikantice

4.3 Úřední hodiny

PONDĚLÍ   08:00 - 10:00 hod.  
ÚTERÝ   16:00 - 17:00 hod.  
STŘEDA   08:00 - 10:00 hod.  
ČTVRTEK   16:00 - 17:00 hod.  
PÁTEK      neúřední den nebo po telefonické dohodě  

 

4.4 Telefonní čísla

 Obec - 583 230 142 - jen v úřední hodiny

Starosta - 737 771 513

 

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.obecvikantice.cz

4.6 Adresa podatelny   

Vikantice 131, 788 25 Branná

4.7 Elektronická adresa podatelny

starosta.obce.vikantice@seznam.cz

4.8 Datová schránka

ffuashb

 


 

5. Případné platby lze poukázat

1906983319/0800
Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby rodným číslem

 


 

6. Identifikační číslo (IČO):

 00636070

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 obec Vikantice není plátcem DPH


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Návrh rozpočtu obce Vikantice se zveřejňuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je nutné zveřejnit také informaci o schváleném rozpočtu předcházejícího roku a o jeho očekávaném nebo skutečném plnění.

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE VIKANTICE NA KONKRÉTNÍ ROK MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHUTĚ 15-TI DNŮ OD JEHO ZVEŘEJNĚNÍ NEBO OSOBNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VIKANTICE.

Podklady zveřejněného návrhu rozpočtu jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce Vikantice a na webových stránkách obce www.obecvikantice.cz

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11, odst. 4 v platném znění, zveřejněno, že schválený rozpočet obce Vikantice na aktuální rok, schválená rozpočtová opatření a schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na elektronické úřední adrese www.obecvikantice.cz  a v listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě Vikantice v úředních hodinách.

Závěrečný účet obce

Kontrola hospodaření obce

Inventarizace majetku obce

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce


 

9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


 

10. Příjem podání a podnětů

10.1 místo a způsob podání a podnětů

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.

 


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vikantice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky
Nařízení
Vnitřní předpis
Řády

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

 Obec  v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

Obec v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.
 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


 

 

 

 

Menu: