Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva

1. Mgr. Libor Sedlařík
2. Daniel Váňa
3. David Balaj
4. Blanka Galčíková
5. Jana Tesařová
6. Roman Balaj
7. Olga Kratochvílová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné zasedání

Obecní úřad VIKANTICE,

788 25 Vikantice 131, kontakt: 583 230 142

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z veřejného zasedání obce VIKANTICE

konaného dne 24.4.2015 od 17,00 hodin

 

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Plnění systémových nápravných opatření
 4. Záměr obce týkající se rychlostního měřiče
 5. Septik - bytovky
 6. VPP dotace na zaměstnance z ÚP
 7. Změny v obci za rok 2015
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

 1.  Zahájení provedl starosta obce Vikantice pan Filip JURÍČEK, přivítal všechny přítomné na 2. veřejném zasedání obce.

 

 1. Seznámil přítomné s programem a navrhl jako zapisovatele jednání pana Davida BALAJE a ověřovatele zápisu pana Martina SCHWANA. Oba byli schváleni.

 

 1. Plnění nápravných opatření bylo řešeno s auditory Olomouckého kraje. V nápravných systémových opatření byly zahrnuty tyto body :

 

 

              a) Panu Ladislavu URBANOVI byl vyplacen doplatek za období 1. 1. 2014 až

 24. 10. 2014

Zastupitelé: 1. Filip JURÍČEK

                                    2. Jan KOUDELKA

                                    3. Tomáš KOUDELKA

              byli doplaceni za období 1. 1. 2014 do 24. 10. 2014 podle platných předpisů.

 1. Obecní zastupitelstvo navrhlo zakoupení rychlostního měřiče pro obec Vikantice.

Všichni přítomní zastupitelé odhlasovali zakoupení rychlostního měřiče.

 

 

 

 1. Zastupitelé informovali občany o záměru týkajícího se vyvážení septiku na bytovkách. Občané byli seznámeni s podmínkami za kterých se obec bude o septik starat.

Po hlasování zastupitelů se tento návrh přijal.

 

 1. Starosta obce navrhl dotace na zaměstnance z ÚP na VPP.

Po odhlasování všech zastupitelů se tento návrh přijal.

 

 1. Změny v obci za rok 2015 :

Občané obce byli seznámeni s novinkami v obci. ( křížena na hřbitově, rekonstrukce pomníku z 1sv.války)

 1. Různé

-          Po návrhu místostarosty zastupitelstvo odhlasovalo zakoupení notebooku za účelem účetnictví v obci a pojezdové sekačky.

-          Návrh starosty obce o ukončení smlouvy se Sita ( vývoz odpadů z důvodu velkých výdajů obce). Návrh starosty na podepsání smlouvy se společností z Jeseníku ( vývoz odpadů). Po hlasování byl tento návrh přijat.

 

 1. Diskuze:

V diskuzi byla převážně řešena problematika vzhledu obce a vylepšení vzhledu obce. Byl probrán vodovodní řád, dále se probíraly pozemky obce.

 

 

 1. 10.  Na závěr poděkoval starosta všem zúčastněným a vyjádřil přesvědčení, že společnými silami zlepší postavení obce a spokojenost jejich obyvatel.

 

 

Zapisovatel                                                                          Ověřovatel zápisu

David Balaj ……………………………                                         Martin Schwan ……………

 

Obecní úřad VIKANTICE,

788 25 Vikantice 131, kontakt: 583 230 142

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z veřejného zasedání obce VIKANTICE

konaného dne 24. ledna 2015 od 16,00 hodin

 

Program:

 1. 1.      Zahájení
 2. 2.      Návrh na volbu zapisovatele a schvalovatele zápisu
 3. 3.      Schválení rozpočtového provizoria
 4. 4.      Volba kontrolního a finančního výboru
 5. 5.      Projednání zimní údržby, návrh „Dohody o vykonání práce“
 6. 6.      Vyhlášení výběrového řízení na stálého zaměstnance
 7. 7.      Přezkoumání hospodaření
 8. 8.      Různé
 9. 9.      Diskuze
 10. 10.  Usnesení
 11. 11.  Závěr

 

 

 1. Zahájení provedl starosta obce Vikantice pan Filip JURÍČEK, přivítal všechny přítomné na 1. veřejném zasedání obce.

 

 1. Seznámil přítomné s programem a navrhl jako zapisovatele jednání pana Davida BALAJE a ověřovatele zápisu pana Martina SCHWANA. Oba byli schváleni.

 

 

 1. Rozpočtové provizorium obce bylo řešeno na úrovni Krajského úřadu Olomouc. Vzhledem ke konání nových voleb do obecního zastupitelstva v měsíci květnu 2015, je rozpočtové provizorium do července 2015. Po hlasování bylo rozpočtové provizorium schváleno (uloženo jako příloha).

 

 1. Na návrh starostu obce byli navrženi členové kontrolního a finančního výboru obce Vikantice.

Finanční výbor:  David BALAJ - předseda

                              Martin SCHWAN - člen

                              Josef SCHWAN - člen

Kontrolní výbor: Filip JURÍČEK - předseda

                               David BALA - člen

                               Martin SCHWAN – člen

 

Všichni navržení kandidáti byli hlasováním schváleni.

 

 1. Starosta seznámil přítomné, že na základě výběrového řízení ze dne 23. 12. 2014, na provádění zimní údržby v obci Vikantice, byl vybrán pan Štefan GALČÍK. Se jmenovaným byla uzavřena dohoda o provedení práce ode dne 9. 1. 2015.

 

 1. Starosta obce se souhlasem zastupitelstva, vyhlásil výběrové řízení na stálého zaměstnance obce.

 

 1. Na základě auditu Krajského úřadu Olomouc byly zjištěny nedostatky v hospodaření obce v minulém volebním období, které musí být znovu řešeny a budou přijata systémová nápravná opatření, aby se již nedostatky neopakovaly:

 

 1. Při odprodeji pozemků 926/1, 919/2 bytovky číslo 17 byl auditem zjištěn nedostatek ve zveřejnění záměru odprodeje a den odprodeje, nebyla dodržena 15 - ti denní vyvěšovací lhůta. Po konzultaci s auditorem obec přistoupí na systémové opravné opatření, aby se tento nedostatek v budoucnu již neopakoval
 2. Panu Ladislavu URBANOVI bude vyplacen doplatek ze období 1. 1. 2014 až

 24. 10. 2014

 1. Zastupitelé: 1. Filip JURÍČEK

                                    2. Jan KOUDELKA

                                    3. Tomáš KOUDELKA

              budou doplaceni za období 1. 1. 2014 do 24. 10. 2014 podle platných předpisů, v duchu „Zákona o obcích“

 1. Různé:

-          V různém byla řešena problematika revize a posudku na kotel vnitřního vytápění obecního úřadu

-          dále byly řešeny obecní dotace na veřejné osvětlení, místní rozhlas, výměna oken na obecním úřadě

-          byla projednána problematika rozvodů vody – v současné době není možné tuto otázku řešit z důvodů finančních (kalkulovaná cena včetně dotace by byla v řádu několika milionů, na což obec nemá dostatek prostředků)

-          kadmium v obci – jedná se o nebezpečný odpad. Starostou obce bylo zjištěno, že je vše v pořádku, nikde nejsou úniky nebezpečného odpadu (bude dořešeno výsledky kontrol a měření ze strany Policie ČR a ostatních orgánů)

 

 1. Diskuze:

V diskuzi byla převážně řešena problematika předání obecního úřadu bývalým panem starostou a účetní, v základních bodech činností:

 1. 1.      . předání funkce, včetně umožnění vstupu na obecní úřad

 

 1. 2.      . fyzické předání dokumentace

 

 1. 3.      . provedení inventarizace

 

 1. 4.      . předání pokladny

 

 1. 5.      . předání veškerých dat nutných pro řádný chod obce

 

 1. 6.      . řešení neoprávněných trestních oznámení podaných bývalým panem starostou, včetně výhružného a pomlouvačného dopisu, psaného bývalou paní účetní

 

 1. 7.      . předání klíčů od obecního úřadu, včetně klíčů od sejfu a razítka obecního úřadu – byly pouze vhozeny do poštovní schránky

 

 1. 8.      . snaha nynějšího vedení obce ve spolupráci s ostatními obcemi (Šléglov, Branná, Jindřichov, Habartice) o výstavbu nebo celkovou rekonstrukci silnic třetí třídy

 

 1. 9.      . snaha nynějšího vedení obce o poskytnutí dotací na:

 

a)      Veřejné osvětlení

b)     Místní rozhlas

c)      Plastová okna obecního úřadu

(Tyto dotace jsou již v řízení, očekává se vyřízení dotace asi z 95%.)

d)     V budoucnu zamýšlí současné vedení obce zrekonstruovat kamennou zeď okolo kostela

e)      Celkové zlepšení vzhledu obce

f)       Vybudování dětského hřiště

g)      Vybudování multifunkčního hřiště – kopaná, volejbal, tenis, s veškerým vybavením a zázemím (datace)

 

Vyzýváme tímto občany obce, pokud mají další podnětné návrhy na úpravu obce případně její zvelebení, ať využijí schránky obecního úřadu k předložení těchto námětů.

S účinností od 9. února 2015 (začátek jarních prázdnin je možno využít denně (po dohodě) stolní tenis v kulturní místnosti obecního úřadu.

 

 1. Usnesení:

-          Na veřejném zasedání obce byl zvolen:

 

-          Finanční výbor:  David BALAJ - předseda

                              Martin SCHWAN - člen

                              Josef SCHWAN – člen

 

-          Kontrolní výbor: Filip JURÍČEK - předseda

                              David BALA - člen

                              Martin SCHWAN – člen

 

 

-          vyhlášeno výběrové řízení na stálého zaměstnance obce

 

-          údržbové práce v obci bude provádět pan Štefan GALČÍK – sepsána Dohoda o provedení práce

 

 

-          doplacení finančních náhrad podle výše uvedeného návrhu

 

 

 1. Na závěr poděkoval starosta všem zúčastněným a vyjádřil přesvědčení, že společnými silami zlepší postavení obce a spokojenost jejich obyvatel.

Rozloučil se všemi a dodatečně všem popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů v soukromém životě v celém roce 2015.