Povinně zveřejňované informace

ZÁPIS ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA OBCE 28.9.2017

ZÁPIS ZE ZASEDÁNI OBCE VIKANTICE

28:9:2017

PŘÍTOMNI:

FILIP JURÍČEK, JOSEF SCHWAN, MARTIN SCHWAN, DAVID BALAJ,BLANKA GALČÍKOVÁ

NEPŘÍTOMNI: ANTONÍM KOUDELKA, DANIEL VÁŇA

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1.Zahájení, určení ověřovatele a zapisovatele zápisu

 1. Schválení navrhovaného programu

 2. zápis kontorlního výboru ze dne 27.9.2017

 3. vodovodní řád

 4. dotace

 5. diskuze

 6. závěr

 

 1. Zasedáni obce bylo zahájeno starostou obce Filipem Juríčkem zapisovatelem zápisu byla zvolena Blanka Galčíková a ověřovatelem Josef Schwan .

 2. Navrhovaný program byl schválen ve všech bodech

 3. Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce se svým zápisem ze dne 27.9.2017 .

 4. Zastupitelstvo projednávalo možné opravy vodovodního řádu shodlo se na tom ,že vodovodní řád by měl projít kompletní opravou . Pověřuje starostu zjištěním možných dotací.

 5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dotacemi konkrétně obnova vodovodních zdrojů a účelové dotace POV.

 6. Diskuze byla vedena převážně ohledně výběru možného pozemku k vybudování obecního rybníku.

 7. Na závěr se starosta obce se všemi rozloučil.

 

 

 

 

 

Zapisovatel  BLANKA GALČÍKOVÁ Ověřovatel JOSEF SCHWAN

ZÁPIS ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA OBCE 25.6.2017

ZÁPIS ZE ZASEDÁNI OBCE VIKANTICE

25:6.2017

PŘÍTOMNI:

FILIP JURÍČEK, JOSEF SCHWAN, MARTIN SCHWAN, DAVID BALAJ,BLANKA GALČÍKOVÁ

NEPŘÍTOMNI: ANTONÍM KOUDELKA, DANIEL VÁŇA

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1.Zahájení, určení ověřovatele a zapisovatele zápisu

 1. Schválení navrhovaného programu

 2. účetní závěrka 2016 s výhradou

 3. rozpočtové změny

 4. kontejnery

 5. diskuze

 6. závěr

 

 

 

 1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu

  Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 10:00 staristou obce Filipem Juríčkem zapisovatelem byla zvolena Blanka Galčíkový a ověřovatelem Josef Schwan.

 2. Schválení navrhovaného programu

  Zastupitelstvo schválilo navrhovaný program

 3. Učetní závěrka 2016 s výhradou

  Zastupitelstvo obce schavaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se správou o přezkoumání hospodaření s výhradou.

 4. Rozpočtové změny

  Zastupitelstvo obce shchvaluje rozpočtové změny.

  Pro: 5

  Proti: O

 5. Kontejnery

  Zastupitelsvo obce schvaluje koupy dvou plastfových kontejnerů na odpad.

  PRO:5

  PROTI:O

 6. Diskuze

  V diskuzy byly řešeny možné dotace v roce 2018.

 7. Závěr

  Na závěr se starosta obce se všemi rozloučil.

 

 

 

 

 

Zapisovatel  BLANKA GALČÍKOVÁ  Ověřovatel JOSEF SCHWAN

 

ZÁPIS ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA OBCE 27.3.2017

ZÁPIS ZE ZASEDÁNI OBCE VIKANTICE

27:3.2017

PŘÍTOMNI:

FILIP JURÍČEK, JOSEF SCHWAN, MARTIN SCHWAN, DAVID BALAJ,BLANKA GALČÍKOVÁ

NEPŘÍTOMNI: ANTONÍM KOUDELKA, DANIEL VÁŇA

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1.Zahájení, určení ověřovatele a zapisovatele zápisu

 1. Schválení navrhovaného programu

 2. rozpočet

 3. veřejná vyhláška

 4. trvalý pobyt

 5. návrh p. ¨Svobody na směnu pozemků

 6. kontejnery

 7. pozemní komunikace

 8. internet účetní

 9. kancelář

 10. zaměstnanci

 11. společenská akce

 12. diskuze

 13. závěr

 

 

 

 

 

 1. Zasedáni zastupitelstva obce bylo zahájeno v 10:00 starostou obce Filipem Juríčkem. Zapisovatelem zasedání byla zvolena Blanka galčíková ověřovatelem zápisu Josef Schwan.

 2. Zastupitelstvo schválilo navrhovaný program.

 3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet

 4. Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou vyhlášku viz příloha 1.

  Pro:5

  Proti:0

 5. Starosta obce seznámil ZO s možným přesunutím trvalého pobytu P- velký, Pí- Velká na ohlašovnu OU Vikantice

 6. Pan Svoboda předložil návrh na směnu pozemkl ZO: rozhodlo dořešení této problematiky na přístí schůzy.

 7. ZO schvaluje koupy nového kontejneru na plastový odpad.

  PRO:5

  PROTI:O

 8. Starosta seznámil ZO s uzavírkou na Staré město

 

 1. ZO schavaluje pořízení datového tabletu za účelem zjednodušení práce v účetnictví

  PRO: 5

  PROTI:O

 2. ZO schvaluje koupy nového koberce nebo linolea do kanceláře OU

  PRO: 5

  PROTI:O

 3. ZO schvaluje veřejné akce na rok 2017

 4. Byla vedena všeobecně o možných úpravách obce

 5. Na závěr poděkoval starosta obce všem zůčastněným rozloučil se všemi

 

 

 

 

 

ZAPISOVATEL BLANKA GALČÍKOVÁ                         OVĚŘOVATEL JOSEF SCHWAN

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Vikantice (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 18),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informac
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace o zpracovávání osobních údajů
 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o obecním informačním systému
 21. Informace o územním plánu

 1. Oficiální název

Obec Vikantice


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

 

 4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Vikantice 131, 78825 Branná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vikantice 131, 78825 Branná

4.3 Úřední hodiny

ÚTERÝ  10:00-15:00h  
ČTVRTEK 10:00-15:00h  

4.4 Telefonní čísla

 583230142

 

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.obecvikantice.cz

4.7 Adresa e-podatelny


(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Další elektronické adresy

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

1906983319/0800
Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby rodným číslem

 


6. Identifikační číslo (IČ)

 

 


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce

Kontrola hospodaření obce

Inventarizace majetku obce

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

8.3 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté

 


9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem žádostí a dalších podání

 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


12. Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vikantice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky
Nařízení
Vnitřní předpis
Řády

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad Vikantice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Vikantice" a okres "Šumperk"
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

20. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office 2008.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu Vikantice

Název ISDefinice IS
WinESS Spisová služba
WinEOB Evidence obyvatel
WinPAM Práce a mzdy
WinPOP Poplatky a daně
WinUCR Účetnictví a rozpočetProhlášení
Obecní úřad Vikantice nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


21. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Vikantice  je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

 

 

Menu:


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: