• 27. října 2018

  Ustanovující zasedání nově voleného zastupitelstva obce

  [ více ]
 • 20. září 2018

  Oznámení o době a místě konání voleb do -zastupitelstva obce a Senátu

  [ více ]
 • 11. září 2018

  Zasedání okrskové volební komise

  [ více ]
 • 6. září 2018

  Jmenování okrskové volební komise

  [ více ]
 • 2. září 2018

  užitková voda, přistavení pitné vody

  Vážení občané  dne 2.9. 2019  od 12:00 bude obnoven přívod vody ovšem tato voda je až do odvolání Obecního Úřadu pouze UŽITKOVÁ !!!!!!


   ( NESMÍ SE POUŽÍVAT K PITÍ.)


   


  NÁHRADNÍ ZDROJ PITNÉ VODY BUDE PŘISTAVEN OD 15:00  PŘED TŘETÍ BYTOVKOU NA POZEMKU OBCE.


  TOUTO VODOU SE NESMÍ NAPÁJET DOBYTEK ČI JINÁ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA!!!!!!


  Akce proběhne:
  02. 09. 2018 v 15.00 h
  [ více ]
 • 17. srpna 2018

  Informace o volbách do zastupitelstev obcí a senátu 5.a 6. října 2018

  [ více ]
 • 10. srpna 2018

  Opatření obecné povahy !!! Zákaz čerpání vody

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

  Městský úř

  ad

  Šumperk

  , jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2

  písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

  zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně přís

  lušný

  vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

  pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174

  správního řádu,

  z a k a z u j e

  podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona,

  v souladu s ustanovením § 115a vodního

  zákona, ve veřejném zájmu

  nakládání s povrchovými vodami

  ,

  jejich odběr ze všech vodních toků a

  z nich napájených vodních ploch v

  celém správním obvodu

  ORP

  Šumperk

  .

  Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů

  , kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí

  na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích

  opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami.

  Vodoprávní úřad v daném případě

  odběratele vyzývá k maximálnímu

  hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat, již

  jednou odebranou vodu opětovně použít...).

  Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán

  s okamžitou platností

  po jeho zveřejnění,

  vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskác

  h obecních úřadů obcí,

  jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká,

  na dobu neurčitou

  . Odvolání zákazu

  nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

  Opatření obecné povahy


  zákaz nakládání s

  povrchovými vodami se tý

  ká obcí

  Bludov, Bohdíkov,

  Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, Hraběšice,

  Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá

  Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad D

  esnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad

  Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice,

  Vikýřovice a všech jejich katastrálních území.

  2

  |

  4

  Odůvodnění

  Městský úřad

  Šumperk

  , jako příslušný vodoprávní úřad

  , z důvodu

  stávající mimořádné situace,

  kdy vzhledem k

  přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhodobé vysoké teploty a

  minimální srážkové úhrny), došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních tocích pod úroveň

  nebo lehce nad úroveň Q

  355

  (hra

  nice sucha) a tím ohrožení veřejného zájmu, tj. závažnému

  ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k

  ohrožení zajištění funkcí vodních toků.

  P

  o projednání daného stavu vod se správc

  em

  povodí

  (Povodí Moravy s.p.)

  a

  správci

  vodních toků

  (Povodí

  Moravy s.p., Lesy ČR s.p.) vydává vodoprávní úřad obce s

  rozšířenou působností Šumperk

  uvedený zákaz nakládání s

  povrchovými vodami

  s okamžitou platností a na dobu neurčitou.

  Území ORP

  Šumperk

  (tak jako

  podstatná část území České republiky) se v posledníc

  h letech

  potýká s výrazným obdobím sucha, které bylo po určitém mírném zlepšení během zimního období,

  opět vlivem vysokých teplot spojených se zvýšeným výparem, dlouhodobé absence vytrvalých

  srážek, trvalého výrazného snížení vsakovací schopnosti krajiny a

  nehospodárného nakládání s

  vodami, opět výrazně prohloubeno. Tyto aspekty mají za následek ztrátu vody z krajiny a

  nedostatečné doplňování vody do půdního prostředí, které se projevily dlouhodobým poklesem

  hladiny

  povrchových vod ve vodních tocích a nádrž

  ích.

  Z předpovědi ČHMU vyplývá, že na území ORP

  Šumperk

  se nepředpokládá výrazná srážková

  činnost. Lze tedy očekávat pokračující tendenci poklesů hladin povrchových vod, přerušovanou

  pouze krátkodobými vzestupy hladin z případných přívalových srážek.

  Vodop

  rávní úřad upozorňuje, že v případě pokračujícího zhoršování situace s vodami bude nucen

  přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových i podzemních vod.

  Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových

  vod pomocí

  technického zařízení

  (čerpadlo, trkač...).

  Odběr povrchových vod

  (nejde

  -

  li o obecné nakládání s

  povrchovými vodami)

  je podmíněné povolením k odběru povrchových vod vydaným vodoprávním

  úřadem.

  Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odbě

  r se netýká odběrů povrchových vod, jejichž

  využití je základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu, že odběrem

  povrchových vod nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících

  odběratele nakládat s povrchovými voda

  mi.

  Zejména se jedná o vodárenské podniky, zemědělská

  družstva apod. Vodoprávní úřad dané odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání

  povrchových vod, s využitím povrchových vod pouze v rámci výrobního procesu. Je velmi žádoucí,

  aby vody z oplachů

  zemědělských strojů, oplachů znečištěných ploch apod. byly v maximální míře

  zachytávány a dále vhodně používány např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených v

  rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka

  upravující nakládání s povrchovými vodami při dosažení hodnot minimálních zůstatkových

  průtoků nebo nižších.

  Vzhledem k vážnosti hydrologické situace


  dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní úřad,

  podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v so

  uladu s ustanovením § 173 odst. 1

  správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního úřadu

  při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh

  opatření obecné povahy projednal postupem

  podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil

  účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce

  vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí jejichž správních obvodů se

  opatření obecné povahy týká.


  P

  oučení

  Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v

  případě vydávání opatření obecné povahy podle

  ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, kterým se zakazuje nakládání s

  povrchovými vodami,

  nemohou vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvi

  sející s

  výkonem

  3

  |

  4

  vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, uplatnit písemné

  odůvodněné námitky nebo stížnosti podle ustanovení §

  1

  72 odst. 5 správního řádu.

  Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek

  (§ 173 odst.

  2 správního řádu)

  .

  Uvedený zákaz podle § 109 odst. 1 vodního zákona je činěn ve veřejném zájmu a je bez náhrady.

  otisk úředního razítka

  Ing. Martina Indrová

  referent

  -

  oprávněná úřední osoba

  Upozornění pro obecní úřady

  Toto opatření musí být ve s

  myslu § 25 správního řádu

  vyvěšeno až do odvolání

  na místě k

  tomu

  obvyklém.

  Veřejnou vyhláškou se opatření doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce

  obecního úřadu obce s

  rozšířenou působností, na ostatních úředních deskám se opatření

  veřejnou v

  yhláškou pouze oznamuje.

  Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými

  vodami, a to způsobem v místě obvyklém

  (rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační

  vývěsky...

  [ více ]
 • 7. února 2018

  Facebooková stránka - Sledujte

  https://www.facebook.com/Obec-Vikantice-755757094567999/


  Odkaz na Naši Facebookovou stránku

  [ více ]
 • 28. prosince 2017

  Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Čr


  Akce proběhne:
  12. 01. 2018 – 13. 01. 2018
  [ více ]
 • 19. prosince 2017

  Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

  [ více ]