Aktuality

10. srpna 2018

Opatření obecné povahy !!! Zákaz čerpání vody

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úř

ad

Šumperk

, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2

písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně přís

lušný

vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174

správního řádu,

z a k a z u j e

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona,

v souladu s ustanovením § 115a vodního

zákona, ve veřejném zájmu

nakládání s povrchovými vodami

,

jejich odběr ze všech vodních toků a

z nich napájených vodních ploch v

celém správním obvodu

ORP

Šumperk

.

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů

, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí

na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích

opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami.

Vodoprávní úřad v daném případě

odběratele vyzývá k maximálnímu

hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat, již

jednou odebranou vodu opětovně použít...).

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán

s okamžitou platností

po jeho zveřejnění,

vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskác

h obecních úřadů obcí,

jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká,

na dobu neurčitou

. Odvolání zákazu

nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

Opatření obecné povahy


zákaz nakládání s

povrchovými vodami se tý

ká obcí

Bludov, Bohdíkov,

Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, Hraběšice,

Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá

Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad D

esnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad

Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice,

Vikýřovice a všech jejich katastrálních území.

2

|

4

Odůvodnění

Městský úřad

Šumperk

, jako příslušný vodoprávní úřad

, z důvodu

stávající mimořádné situace,

kdy vzhledem k

přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám (dlouhodobé vysoké teploty a

minimální srážkové úhrny), došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních tocích pod úroveň

nebo lehce nad úroveň Q

355

(hra

nice sucha) a tím ohrožení veřejného zájmu, tj. závažnému

ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k

ohrožení zajištění funkcí vodních toků.

P

o projednání daného stavu vod se správc

em

povodí

(Povodí Moravy s.p.)

a

správci

vodních toků

(Povodí

Moravy s.p., Lesy ČR s.p.) vydává vodoprávní úřad obce s

rozšířenou působností Šumperk

uvedený zákaz nakládání s

povrchovými vodami

s okamžitou platností a na dobu neurčitou.

Území ORP

Šumperk

(tak jako

podstatná část území České republiky) se v posledníc

h letech

potýká s výrazným obdobím sucha, které bylo po určitém mírném zlepšení během zimního období,

opět vlivem vysokých teplot spojených se zvýšeným výparem, dlouhodobé absence vytrvalých

srážek, trvalého výrazného snížení vsakovací schopnosti krajiny a

nehospodárného nakládání s

vodami, opět výrazně prohloubeno. Tyto aspekty mají za následek ztrátu vody z krajiny a

nedostatečné doplňování vody do půdního prostředí, které se projevily dlouhodobým poklesem

hladiny

povrchových vod ve vodních tocích a nádrž

ích.

Z předpovědi ČHMU vyplývá, že na území ORP

Šumperk

se nepředpokládá výrazná srážková

činnost. Lze tedy očekávat pokračující tendenci poklesů hladin povrchových vod, přerušovanou

pouze krátkodobými vzestupy hladin z případných přívalových srážek.

Vodop

rávní úřad upozorňuje, že v případě pokračujícího zhoršování situace s vodami bude nucen

přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových i podzemních vod.

Za nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr se považuje odběr povrchových

vod pomocí

technického zařízení

(čerpadlo, trkač...).

Odběr povrchových vod

(nejde

-

li o obecné nakládání s

povrchovými vodami)

je podmíněné povolením k odběru povrchových vod vydaným vodoprávním

úřadem.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odbě

r se netýká odběrů povrchových vod, jejichž

využití je základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu, že odběrem

povrchových vod nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících

odběratele nakládat s povrchovými voda

mi.

Zejména se jedná o vodárenské podniky, zemědělská

družstva apod. Vodoprávní úřad dané odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání

povrchových vod, s využitím povrchových vod pouze v rámci výrobního procesu. Je velmi žádoucí,

aby vody z oplachů

zemědělských strojů, oplachů znečištěných ploch apod. byly v maximální míře

zachytávány a dále vhodně používány např. pro závlahu. Dodržením podmínek stanovených v

rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka

upravující nakládání s povrchovými vodami při dosažení hodnot minimálních zůstatkových

průtoků nebo nižších.

Vzhledem k vážnosti hydrologické situace


dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní úřad,

podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v so

uladu s ustanovením § 173 odst. 1

správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního úřadu

při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh

opatření obecné povahy projednal postupem

podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil

účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce

vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí jejichž správních obvodů se

opatření obecné povahy týká.


P

oučení

Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v

případě vydávání opatření obecné povahy podle

ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, kterým se zakazuje nakládání s

povrchovými vodami,

nemohou vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvi

sející s

výkonem

3

|

4

vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, uplatnit písemné

odůvodněné námitky nebo stížnosti podle ustanovení §

1

72 odst. 5 správního řádu.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek

(§ 173 odst.

2 správního řádu)

.

Uvedený zákaz podle § 109 odst. 1 vodního zákona je činěn ve veřejném zájmu a je bez náhrady.

otisk úředního razítka

Ing. Martina Indrová

referent

-

oprávněná úřední osoba

Upozornění pro obecní úřady

Toto opatření musí být ve s

myslu § 25 správního řádu

vyvěšeno až do odvolání

na místě k

tomu

obvyklém.

Veřejnou vyhláškou se opatření doručuje na úřední desce a elektronické úřední desce

obecního úřadu obce s

rozšířenou působností, na ostatních úředních deskám se opatření

veřejnou v

yhláškou pouze oznamuje.

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými

vodami, a to způsobem v místě obvyklém

(rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační

vývěsky...

...
28. prosince 2017

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Čr

Akce proběhne:
12. ledna 2018 – 13. ledna 2018

... další informace
2. prosince 2017

Jmenování zapisovatele pro volby prezidenta ČR

Akce proběhne:
12. ledna 2018 – 13. ledna 2018

... další informace
13. listopadu 2017
13. listopadu 2017
6. října 2017

Jmenování okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny ČR

Akce proběhne:
20. října 2017 – 21. října 2017 v 11.28 h

V souladu s ustanovením zákona 247/1995 Sb, o volbách do parlamentu ČR , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Poslanecké sněmovny Parlamentu


ČR , které se uskuteční dne 20. a 21. října 2017:


Okrsek 1:  volební místnost  Vikantice 131,


Volební komise:  O.Geržová Vikantice


                           R. Balaj Vikantice


                            P. Juríček, Vikantice


                            F. Kratochvílová  Vikantice


                            E. Lalgerová  Staré Město pod Sněžníkem


                            V. Novosádová Uničov


  

...
16. září 2017

Nebezpečné odpady

Akce proběhne:
16. září 2017 v 07.00 h – 16. září 2017 v 07.30 h

...
3. března 2017

Topenářský servis s.r.o.

Akce proběhne:
15. března 2017

Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci ve středu 15.3.2017 revize kotlů na tuhá paliva těchto značek:


Viadrus, Opop, Atmos, Dakon, Atak, Etka, Rojek, Kovarson, Ekoefekt, Werner, Ponast, Slokov, Haas a veškeré krbové vložky a kamna nad 10 kw. Dále pak provádíme kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.


Cena za kontrolu a čištění komínů je 300,- Kč.


Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 300 ,- Kč


Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 500 ,- Kč


Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989


Topenářský servis s.r.o.


793 36 Malá Morávka 287


IČ: 04346971, DIČ: CZ 04346971

...
20. září 2016

Informace k volbám do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7 a 8 října 2016

Akce proběhne:
7. října 2016 v 14.00 h – 8. října 2016 v 14.00 h

Informace o volbách do zastupitelstva Kraje dne 7 a 8 října 2016


 


          Obec  Vikantice , Vikantice 131


           


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace o volbách do Zastupitelstva Olomouckého Kraje


                konaných dne 7. a 8. října 2016.


 


 


Dne 7 a 8. října 2016 se konají volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje.


 


Hlasování bude probíhat ve dnech: 7.října 2016- pátek- od  14 do 22  hodin


  


                                                              a  8.října 2016- sobota- od 8 do 14 hodin


 


Volební místnost je v budově obecního úřadu Vikantice 131 788 25 Branná


 


V naší obci je pouze 1 volební místnost a jeden volební okrsek tedy Vikantice 131.


 


Volič se při volbách musí prokázat platným dokladem totožnosti - tedy občanský průkaz či pas -nebo voličským průkazem a osobním dokladem jako výše , není-li ve Vikantickém seznamu voličů.


 


 


 


Filip Juríček starosta obce 

...
6. září 2016

Jmenování okrskové volební komise

Jmenování okrskové volební komise


   O b e c  Vikantice ,  Vikantice 131


   -----------------------------------------------------------------------------------


V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev


krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 7 a 8 října 2016:


Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131,


Volební komise: Geržová Otílie  Vikantice


                            Juríček Petr   Vikantice


                            Balaj Roman Vikantice


                            Vojtěch Čožík  Bohutín


 


 


Filip Juríček 

...
6. září 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise


Obec Vikantice, Vikantice 131


 


V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev


krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto zapisovatelku okrskové volební komise pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 7 a 8 října 2016:


Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131 , 


 zapisovatelka:  Geržová Otílie Vikantice


 


 


Filip Juríček 

...
14. března 2016

Soupis pozemků

 Soupis pozemků a jejich cena k nahlédnutí na úřední desce. 

...
16. února 2016

Lékař Jindřichov

Akce proběhne:
1. ledna 2016 – 1. ledna 2017

MUDr. Jaroslav Chytil


21.1 2016. : 11.45 - 12.30.hodin


17.3. 2016 : 11: 45 – 12.30 hodin19.5.2016 : 11: 45 – 12.30 hodin


21.7.2016 : 11 :45 – 12. 30 hodin


15.9. 2016 : 11 : 45 – 12.30 hodin


24.11. 2016 : 11.45 – 12. 30 hodin


... další informace
16. prosince 2015

Ordinační hodiny lékař

Ordinace obvodního lékaře vánoce 2015 :


 


21.12.   Pondělí     13 - 16.30


 


22.12.   Úterý          lékař nebude


 


29.12.   Úterý          jako vždy


 


31.12.   Čtvrtek       lékař nebude


 


Zdravotní sestra bude v běžnou dobu. MUDr. Jaroslav Chytil , krásné vánoce všem.

... další informace
15. prosince 2015

Silvestrovská párty

Akce proběhne:
31. prosince 2015 v 20.00 h – 1. ledna 2016

... další informace
24. října 2015

Přistavení kontejnerů

Akce proběhne:
30. října 2015 – 2. listopadu 2015

... další informace